Gebruikersvoorwaarden

Versie 1.1.0 (2022-05-01)

Deze gebruikersvoorwaarden worden elektronisch aangeboden voor de registratie van de applicatie. Een uitgeprinte versie is op verzoek beschikbaar via hallo@zipster.care.

Door de Zipster-diensten (de Zipster webapplicatie en gerelateerde webpagina’s) te gebruiken stemt u in met onze gebruikersvoorwaarden en verwerkersovereenkomst. Zorg daarom dat u deze gebruikersvoorwaarden aandachtig doorleest voordat u begint met het gebruiken van de applicatie.

1. Samenvatting

In deze samenvatting vind u de essentie van de Gebruiksvoorwaarden terug zodat u optimaal geïnformeerd bent over het gebruik van de Zipster Diensten (hierna “Zipster”).

1.1 Over Zipster
 • Zipster wordt beheerd door Health Endeavour, een vennootschap naar Belgisch recht.
 • Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren. Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren.
1.2 Wanneer en hoe kunt u de Zipster Diensten gebruiken?
 • Om Zipster te gebruiken, moet u onze Gebruiksvoorwaarden accepteren. Ze bevatten de regels omtrent het gebruik van Zipster.
 • Om Zipster te gebruiken, moet u ook akkoord gaan met ons privacybeleid en verwerkersovereenkomst. De persoonlijke gegevens die u met ons deelt, blijven uw eigendom en Zipster zal deze alleen gebruiken om diensten (waaronder de Zipster Diensten) aan u te leveren. Meer informatie kan u terugvinden in ons Privacybeleid en Verwerkersovereenkomst.
 • Om Zipster te kunnen gebruiken, moet u ons enkele persoonlijke gegevens verstrekken en ten minste 18 jaar oud zijn.
 • U mag Zipster alleen gebruiken volgens de Gebruiksvoorwaarden en u bent samen met ons verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruik.
 • Als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt, loopt u het risico dat u Zipster niet langer kunt gebruiken.
1.3 Wat kosten de Zipster Diensten?
 • Zipster is gratis voor zorg- en hulpverleners.
 • De Zipster Diensten worden aangeboden binnen een Eerstelijnszone. Het is de Eerstelijnszone die de kosten draagt van Zipster en het mogelijk maakt dat Zipster kan worden gebruikt door de zorg- en hulpverleners in de Eerstelijnszone.
1.4 Wat u ook dient te weten
 • Health Endeavour zal altijd de eigenaar blijven van de diensten (inclusief de Zipster Diensten) en van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten.
 • De aansprakelijkheid van Health Endeavour met betrekking tot haar diensten (inclusief de Zipster Diensten) is uitgesloten en beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet en wij bieden geen garanties.
 • Als u technische ondersteuning nodig heeft, kunt u ons altijd een e-mail sturen op hallo@zipster.care.
 • Onze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

 

Voor meer informatie aangaande uw gebruik van Zipster nodigen wij u uit om onze volledige Gebruiksvoorwaarden te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd.

2. Introductie

Welkom bij Zipster, een digitaal doorverwijzingsplatform, aangeboden door Health Endeavour BV (“Zipster” of “wij” of “ons”).

U kunt uitsluitend gebruik maken van de Zipster applicatie wanneer u instemt met al onze voorwaarden (zoals uiteengezet in de Gebruikersvoorwaarden). De Zipster Diensten worden beheerd door Health Endeavour, een bedrijf dat onder Belgisch recht is opgericht met maatschappelijke zetel te Lodewijk Gerritslaan 22, 2600 Berchem, België.

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en dergelijke wijzigingen zullen direct na plaatsing van de aangepaste gebruikersvoorwaarden voor de Zipster Diensten van kracht zijn. Wij zullen u vragen uw ontvangst van de aangepaste gebruikersvoorwaarden te bevestigen alvorens toegang te verlenen tot de Zipster Diensten.

Als u de bijgewerkte gebruikersvoorwaarden niet accepteert of na melding van de update niet aan de wijzigingen gebonden wilt zijn dient u het gebruik van de Zipster Diensten te staken.

Lees de gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u van de Zipster Diensten gebruik maakt. Naast deze gebruikersvoorwaarden zijn de Zipster Diensten tevens onderhevig aan ons Privacybeleid en Verwerkersovereenkomst. Gezamenlijk vormen deze uw contractuele relatie met Zipster.

Om gebruik te maken van de Zipster Diensten moet u een natuurlijke persoon en tenminste 18 jaar oud zijn.

Als u vragen hebt over de Zipster Diensten (zoals hierna uiteengezet) of over de gebruikersvoorwaarden, neem dan contact met ons op via hallo@zipster.care.

3. Zipster Diensten

Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren. Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren.

Zipster biedt de volgende Zipster Diensten aan:

 • De Zipster webapplicatie toegankelijk voor zorg- en hulpverleners die gebruik maken van de Zipster Diensten.
 • Alle gerelateerde webpagina’s binnen het zipster.care domein

 

Om gebruik te maken van de Zipster Webapplicatie, zoals hierna beschreven, moet u een persoonlijk account (‘Account’) aanmaken waarbij bepaalde persoonlijke gegevens moeten worden vermeld (zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer en de organisatie waaraan u verbonden bent). Een door u opgegeven e-mailadres zal dienen als uw gebruikersnaam en met het instellen van een wachtwoord beschermt u uw gegevens. Als extra beveiliging wordt u dringend verzocht uw e-mailadres binnen 24 uur te bevestigen, waarna u volledige toegang tot uw Account krijgt.

In alle gevallen is het doel van de Zipster Diensten om patiënten/cliënten te helpen met het vinden van ondersteuning voor hun psychosociale noden.

De Zipster Diensten zijn beschikbaar in België.

Eeen overzicht van alle Zipster functionaliteiten die de Zipster Webapplicatie mogelijk maakt kan u in onze demo bekijken.

4. Toepasselijkheid

4.1 Door akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden en met de voltooiing van de registratieprocedure bevestigt u uitdrukkelijk dat u toegang hebt tot het beoogde gebruik van de Zipster Diensten zoals vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden. Bijgevolg bevestigt en accepteert u dat u uw recht op herroeping opgeeft zodra de Zipster Diensten door Zipster worden geleverd. Dit houdt in dat u, vanaf dat moment, verplicht bent u te houden aan de voorwaarden in deze Gebruikersvoorwaarden, onverminderd het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

4.1 Waar de Zipster Diensten of de website (https://www.zipster.care/) gebruik maken van diensten van derden, kunnen de voorwaarden van die derden voor de levering van diensten mogelijk van kracht zijn. Door dergelijke diensten van derden te gebruiken accepteert u de toepasselijke voorwaarden. Zipster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de voorwaarden van derden.

5. Gegevensverzameling en -privacy

De bescherming van uw privacy is voor ons van belang en wij houden ons aan de toepasselijke wetgeving omtrent de bescherming van privacy met betrekking tot het verwerken van uw gegevens. Als gebruiker van Zipster bent u verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in onze Verwerkerssovereenkomst. Onze Verwerkersovereenkomst, Privacybeleid en Privacyverklaring  is onderdeel van deze overeenkomst door middel van deze verwijzing ernaar. U stemt ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld om u te voorzien van de Zipster Diensten, feedback, klantenservice, marketing, niet-commerciële communicaties, voor onderzoeksactiviteiten, voor beheer en verbetering van de Zipster Diensten en voor de vervulling van wettelijke verplichtingen.

6. Gebruik van de Zipster Diensten

6.1. Zipster raadt u aan de Zipster demo video te bekijken voordat u met het gebruik van de Zipster Diensten begint.

De Zipster Diensten zijn ervoor bedoeld om patiënten gericht te kunnen doorverwijzen naar lokale ondersteunende organisaties. Wij adviseren u de Zipster Webapplicatie niet te gebruiken als het gaat om een acute medische ondersteuningsnood. In dit geval kan u best telefonisch de juiste hulp inschakelen voor desbetreffende acute nood.

6.2. Een computer en internetverbinding is nodig om Zipster te kunnen gebruiken. Toegang tot internet is uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat uw computer  voldoet aan de minimum systeemvereisten.

Als uw mobiele apparaat niet voldoet aan deze minimum systeemvereisten kunnen wij niet garanderen dat Zipster naar behoren zal werken. Zipster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit het uwerzijds niet nadrukkelijk naleven van voornoemde vereisten.

6.3. U bent medeverantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en beveiliging van de inloggegevens voor uw Account, zoals uw wachtwoord.

6.4. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die door u op uw Account worden uitgevoerd.

U stemt ermee in Zipster onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventueel ongeautoriseerd gebruik van uw Account of andere beveiligingsinbreuken. Zipster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit het uwerzijds niet nadrukkelijk naleven van voornoemde vereisten.

7. Gebruik - beperkingen

7.1 Gebruik Zipster

Het is u niet toegestaan de Zipster Diensten voor commerciële doeleinden te gebruiken of om de Zipster Diensten, of enig deel van het voorgaande, te gebruiken op een manier waarvoor door ons geen toestemming is gegeven. U dient de Zipster Diensten uitsluitend te gebruiken in volledige overeenstemming met (i) deze Gebruikersvoorwaarden; (ii) eventuele, door ons uitgegeven, aanvullende instructies of beleidslijnen, inclusief, maar niet beperkt tot, wat binnen de Zipster Webapplicatie of op onze website (https://www.zipster.care/) wordt geplaatst; (iii) alle toepasselijke wet- en regelgeving en (iv) verstrekte aanvullende documentatie.

7.2 Beperkingen

U stemt ermee in de Zipster Diensten uitsluitend voor beoogde doeleinden te gebruiken, zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Voor zover als toegestaan onder het toepasselijk recht, is het u verboden (i) de Zipster Diensten en/of verstrekte aanvullende documentatie beschikbaar te maken of deze te verkopen of verhuren aan derden zonder expliciete, schriftelijke toestemming van ons; (ii) de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie aan te passen, te wijziging, te vertalen of op enige andere manier te veranderen; (iii) de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie te sublicentiëren, verhuren, verpachten, distribueren, uit te lenen of anderszins over te dragen aan derden; (iv) de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering, ontmanteling of op andere wijze de broncode (of de onderliggende ideeën, concepten, algoritmes, structuur of organisatie) te achterhalen of bepalen of te proberen deze te achterhalen of bepalen, behalve en slechts voor zover als voor dergelijke activiteiten uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven in het toepasselijk recht ondanks deze beperkingsclausule; (v) de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie te gebruiken of kopiëren behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder dit Artikel 7; (vi) ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot Accounts van andere gebruikers of onze IT-apparatuur of structuur teneinde de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie aan te bieden of te gebruiken voor het uitvoeren of promoten van illegale activiteiten; (vii) de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie te gebruiken voor het genereren van ongevraagde e-mailadvertenties of spam; (viii) zich voor te doen als enig persoon of entiteit of anderszins een verkeerde voorstelling te maken van uw verbintenis aan een persoon of entiteit; (ix) enige vorm van hoog-volume, automatisch, elektronisch of handmatig proces te gebruiken om toegang te krijgen tot, te zoeken naar of voor het oogsten van informatie in de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie (inclusief zonder beperking robots, spinnen of scripts); (x) Vermeldingen van auteursrecht, digitale watermerken, merkeigen legenda of andere vermeldingen in de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie te wijzigen, verwijderen of verduisteren; (xi) Opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van destructieve of misleidende aard te distribueren of de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie te gebruiken voor enige vorm van onwetmatige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; of (xii) technische of andere beschermende maatregelen in de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie te verwijderen of op andere wijze te omzeilen.

Behalve voor zover hier uitdrukkelijk vermeld, wordt geen uitdrukkelijke of impliciete licentie of enig soort recht aan u verleend met betrekking tot de Zipster Diensten of verstrekte aanvullende documentatie of enig onderdeel daarvan, inclusief maar niet beperkt tot enig recht om in bezit te komen van enige broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking op de Zipster Diensten.

8. Eigendom

De Zipster Diensten, onze website (https://www.zipster.care/), alle aanvullende documentatie die wordt verstrekt, en alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben zijn het exclusieve eigendom van ons en/of onze licentieverstrekkers.

Intellectuele eigendomsrechten worden gedefinieerd als alle reeds bekende en in de toekomst bestaande (a) rechten geassocieerd met werken van auteurschap, inclusief auteursrecht, maskeerwerkrechten en morele rechten; (b) handelsmerk- of dienstenmerkrechten; (c) handelsgeheimen, vakkennis; (d) patenten, patentrechten en industriële eigendomsrechten; (e) lay-outontwerprechten, ontwerprechten, (f) handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, databaserechten, verhuurrechten en enig ander soort industrieel of intellectueel eigendomsrecht of vergelijkbaar recht (geregistreerd of ongeregistreerd); (g) alle registraties, verzoeken tot registratie, vernieuwingen, verlengingen, verdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot een dezer rechten en rechten tot het verzoeken tot, onderhouden en uitoefenen van elk van de voornoemde items, in elk geval en in elk rechtsgebied ter wereld;

Alle rechten in en tot de Zipster Diensten en/of verstrekte aanvullende documentatie die in deze Gebruikersvoorwaarden niet expliciet aan u worden verleend zijn aan ons en onze licentieverstrekkers voorbehouden. Behalve voor zover hier uitdrukkelijk vermeld, wordt geen uitdrukkelijke of impliciete licentie of enig soort recht aan u verleend met betrekking tot de Zipster Diensten en/of verstrekte aanvullende documentatie of enig onderdeel daarvan, inclusief enig recht om in bezit te komen van enige broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking op de Zipster Diensten of onze website.

9. Feedback

Er wordt nadrukkelijk begrepen, aanvaard en overeengekomen dat u Zipster, ongeacht of u hiertoe formeel wordt verzocht, zult voorzien van redelijke suggesties, commentaren en feedback betreffende de Zipster Diensten, inclusief maar niet beperkt tot bruikbaarheid en testresultaten (tezamen ‘Feedback’). Als u Zipster voorziet van dergelijke feedback geeft u Zipster daarmee tevens de volgende wereldwijde niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, royalty-vrije, onbezwaarde rechten:

 • het recht om de Feedback te maken, gebruiken, kopiëren, aan te passen, verkopen, distribueren, sublicentiëren en er afgeleide werken van te creëren als onderdeel van een Zipster -product, -technologie, -dienst (inclusief ‘Zipster Diensten’), specificatie of andere documentatie (afzonderlijk en gezamenlijk ‘Zipster Product(en)’);
 • het recht op publieke uitvoering of uitzending, vertoning, import, verzending, distributie, licentieverstrekking, aanbieding voor verkoop en werkelijke verkoop, verhuur, lease of uitlenen van kopieën van de Feedback (en daarvan afgeleide werken) als onderdeel van elk Zipster Product;

Bovendien garandeert u dat uw Feedback niet onderhevig is aan licentievoorwaarden die Zipster zouden verplichten te voldoen aan aanvullende verplichtingen met betrekking tot een of meer Zipster Producten waarin de Feedback wordt verwerkt.

10. Opschorting

Als wij ontdekken of vermoeden dat u deze Gebruikersvoorwaarden of andere door ons afgegeven instructies, richtlijnen of beleidslijnen (inclusief maar niet beperkt tot de Privacyverklaring hebt overtreden kunnen wij, geheel naar eigen inzicht, uw Account voor de Zipster Diensten opschorten of beperken. De duur van dergelijke opschorting door Zipster zal zijn totdat u de overtreding voorafgaand aan het opleggen van de opschorting of beperking hebt verholpen.

11. Aansprakelijkheid

 11.1 Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht is onze aansprakelijkheid uit hoofde van of in verband met de Zipster Diensten onder deze Gebruikersvoorwaarden, in contractrecht, garantierecht, benadelingsrecht of anderszins, beperkt tot het maximaal door onze verplichte verzekeringspolis uit te keren bedrag op de datum waarop de relevante aansprakelijkheidsclaim tot stand komt. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor (i) grove nalatigheid; (ii) opzettelijk wangedrag; (iii) fraude of persoonlijk letsel.

11.2 Voor zover als toegestaan onder het toepasselijk recht zijn wij niet aansprakelijk jegens u of eventuele derden voor enige speciale, indirecte, exemplaire, repressieve, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schade of kosten als gevolg van winst-, gegevens- of omzetderving, goodwill, productie of gebruik, aanbesteding of vervanging van diensten of zaakschade voortvloeiend uit of in verband met de Zipster Diensten onder deze Gebruikersvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot eventuele calculatiefouten of het gebruik, misbruik of niet kunnen gebruiken van de Zipster Diensten of andere verstrekte documentatie, ongeacht de gerechtelijke grondslag of aansprakelijkheidstheorie, in onrecht, contractrecht of anderszins, zelfs waar wij ervan in kennis gesteld waren dat dergelijke schade kon voorkomen. De beperking in dit Artikel 11.2 is niet van toepassing op de verplichtingen van Zipster onder Artikel 12 (‘Vrijwaring’).

11.3 U gaat ermee akkoord dat wij alleen aansprakelijk kunnen worden gehouden in overeenstemming met de bepalingen in dit Artikel 11, voor zover de door u geleden schade ons direct kan worden aangerekend. Om iedere twijfel weg te nemen; wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor claims voortvloeiend uit (i) uw ongeautoriseerde gebruik van de Zipster Diensten, (ii) door u of derden aangebrachte wijzigingen aan (enig onderdeel van) de Zipster Diensten, (iii) uw verzuim de meest recente, beschikbare versie van de Zipster Diensten te gebruiken of uw verzuim eventuele, door ons afgegeven, correcties aan de Zipster Diensten te integreren of installeren, of (iv) uw gebruik van de Zipster Diensten in combinatie met enige niet-Zipster producten of diensten. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder dit Artikel fungeren ten voordele van onszelf en van onze aangeslotenen en onderaannemers onder deze Gebruikersvoorwaarden.

12. Garanties en vrijwaringen

12.1 Door ons

Behalve voor zover uitdrukkelijk is bepaald in dit Artikel 12 en voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, worden met betrekking tot het gebruik, misbruik of niet kunnen gebruiken, de Zipster Diensten, inclusief de analyse van uw metingen door ons algoritme en door ons Beoordelingsteam van Deskundigen “OP EIGEN BATE EN SCHADE” geleverd en bieden wij geen enkele andere garanties, convenanten, vertegenwoordigingen of voorwaarden, schriftelijk, noch verbaal en uitdrukkelijk noch impliciet (en wijzen dergelijke hierbij uitdrukkelijk van de hand), inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties omtrent gedegen kwaliteit, handelswijze, -gebruik of -praktijk, verhandelbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid, eigendom, niet-inbreuk, of geschiktheid voor een specifiek doeleinde of gebruik. Wij garanderen niet dat (i) alle fouten kunnen worden gecorrigeerd; (ii) toegang tot of werking van de Zipster Diensten ononderbroken, beveiligd of storingsvrij zal zijn; en (iii) de informatie, inclusief maar niet beperkt tot de analyse van uw metingen door ons algoritme of Beoordelingsteam van Deskundigen, beschikbaar op of verzonden door de Zipster Diensten, waarheidsgetrouw, volledig of nauwkeurig is. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele gezondheidszorg- of verwante beslissingen die door u of door uw arts worden genomen op basis van de analyse van uw metingen door ons algoritme of door ons Beoordelingsteam van Deskundigen, verzonden via of weergegeven door of op de Zipster Diensten, ongeacht of dergelijke gegevens juist zijn of niet. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw arts, en niet wij, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor interpretatie van uw metingen of andere gezondheidszorginformatie met betrekking tot u. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Zipster Diensten inclusief de analyse van uw metingen volledig op uw eigen risico is. U erkent en gaat ermee akkoord dat er risico’s verbonden zijn aan het verzenden van informatie via en het opslaan van informatie op het internet en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventueel verlies van uw gegevens, inclusief maar niet beperkt tot de analyse van de metingen en gebruikersinhoud die daarmee verband houdt.

We zullen u, binnen de strekking van de hierin vastgelegde bepalingen, verdedigen tegen en vrijwaren van eventuele gegronde en goed onderbouwde claims die door derden worden ingesteld, in zoverre als dergelijke claims gebaseerd zijn op een inbreuk onder het intellectueel eigendomsrecht van die derden door de Zipster Diensten, waarbij claims worden uitgesloten indien zij een gevolg zijn van (i) uw ongeautoriseerde gebruik van de Zipster Diensten, (ii) wijzigingen aan enig onderdeel van de Zipster Diensten, onze website of verstrekte aanvullende documentatie door u of derden, (iii) uw verzuim de meest recente, beschikbare versie van de Zipster Diensten te gebruiken of uw verzuim eventuele, door ons afgegeven, correcties of updates van de Zipster Diensten te installeren, waar wij hebben aangegeven dat een dergelijke update of correctie vereist was om een potentiële inbreuk te voorkomen, of (iv) uw gebruik van de Zipster Diensten in combinatie met enige niet-Zipster producten of diensten.

Deze verplichting tot vrijwaring is onder voorwaarde dat: (i) wij onmiddellijk, schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het bestaan van een dergelijke procedure; (ii) ons volledige controle wordt gegeven over de verdediging en/of schikking van een dergelijke procedure; (iii) u, op ons verzoek, volledig meewerkt aan onze verdediging en/of schikking van een dergelijke procedure, op onze kosten; en (iv) u geen bekentenis aflegt omtrent onze aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijke procedure en dat u niet instemt met enige schikking betreffende een dergelijke procedure zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Als aan deze bepalingen wordt voldaan, zullen wij u vrijwaren voor alle door u opgelopen schade en kosten die voortvloeien uit een dergelijke procedure, die worden opgelegd door een rechter in laatste aanleg of die worden overeengekomen als onderdeel van een schikking.

In het geval dat het, in ons redelijke oordeel, aannemelijk is dat de Zipster Diensten het onderwerp zullen worden van een inbreukprocedure (zoals bedoeld in clausule 12.1), behouden wij het recht voor, volledig naar eigen inzicht en op eigen kosten, om: (i) het ((vermeend) inbreukmakende onderdeel van de) Zipster Diensten te wijzigen zodat deze niet langer inbreuk maken terwijl vergelijkbare functionaliteit behouden blijft; (ii) voor u een licentie te verkrijgen waarmee u het gebruik van de Zipster Diensten overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden kunt voortzetten; of (iii) de Licentie te beëindigen en u een vergoeding aan te bieden die gelijk staat aan het pro-rata tarief voor het deel van de Zipster Diensten dat het onderwerp is van een dergelijke inbreuk.

Voorgaande vermeld onze volledige aansprakelijkheid en verplichting en de enige remedie die u hebt met betrekking tot eventuele inbreuk of vermeende inbreuk die, onder het intellectueel eigendomsrecht, door de Zipster Diensten of enig onderdeel daarvan wordt veroorzaakt.

12.2 Door u

U vertegenwoordigt en garandeert ons dat (a) u de bevoegdheid hebt om persoonlijk deze bindende overeenkomst aan te gaan en (b) dat enige Gebruikersinhoud die door u wordt aangeleverd uit hoofde van het gebruik van de Zipster Diensten nauwkeurig en waarheidsgetrouw is en (i) geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van derden; (ii) geen misbruik maakt van enige handelsgeheimen; (iii) niet misleidend, haatzaaiend, obsceen, pornografisch of onwettig is; (iv) geen virussen, wormen of andere kwaadaardige programmacode voor computers zal bevatten die tot doel heeft schade aan ons systeem of onze data toe te brengen; of (v) op geen enkele andere wijze de rechten van derden schendt.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn back-ups te maken van enige Gebruikersinhoud en/of metingen. U gaat ermee akkoord dat het gebruik van Zipster Diensten op een manier die in strijd is met, of in overtreding is van de vertegenwoordigingen en garanties uwerzijds, uit hoofde van dit Artikel, een ongeautoriseerde en oneigenlijk gebruik van de Zipster Diensten vormt.

13. Termijn en beëindiging

13.1 Wij verlenen u toegang tot de Zipster Diensten gedurende tot zolang uw organisatie en Eerstelijnszone gebruik wenst te maken van Zipster.

13.2 Beëindiging voor schending. Onder deze Gebruikersvoorwaarden behouden wij ons het recht voor uw toegang tot en gebruik van de Zipster Diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen als (i) wij veronderstellen, of redelijkerwijs vermoeden dat u in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden handelt (inclusief maar niet beperkt tot enige inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten) of enige andere, door ons afgegeven, richtlijnen of beleidslijnen (inclusief maar niet beperkt tot de Privacyverklaring) of (ii) uw toegang voor een periode van meer dan 60 (zestig) dagen opgeschort blijft uit hoofde van een betalingsachterstand.

13.3 Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging, om welke reden dan ook, uit hoofde van en in overeenstemming met de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden, zal/zullen, op het moment van effectieve beëindiging: (i) u niet langer autorisatie hebben om toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de Zipster Webapplicatie; (ii) Zipster gegevens in verband met uw Account mogen verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikersinhoud of uw metingen (iii) alle rechten en plichten van ons en van u onder deze Gebruikersvoorwaarden eindigen, met uitzondering van de rechten en plichten die worden vermeld in de secties die specifiek worden benoemd in Artikel 15.7.

14. Overige

14.1 Force Majeure

Wij zijn niet aansprakelijk voor verzuim of vertraging in het uitvoeren van onze verplichtingen met betrekking tot de Zipster Diensten als de oorzaak voor dergelijk verzuim of vertraging buiten onze invloedssfeer ligt, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen of arbeidsgeschillen, embargo’s, overheidsorders, uitval van telecommunicatie-, netwerk-, computer-, server- of internetdiensten, ongeautoriseerde toegang tot onze informatietechnologiesystemen door derden of enige andere oorzaak die redelijkerwijs buiten onze invloedssfeer valt (de “Force Majeure Gebeurtenis”). Wij zullen u informeren over de aard van een dergelijke Force Majeure Gebeurtenis, het effect daarvan op ons vermogen om aan onze verplichtingen onder deze Gebruikersvoorwaarden te voldoen en hoe wij het effect van een dergelijke Force Majeure Gebeurtenis hopen te beperken.

14.2 Volledige overeenkomst

Deze Gebruikersvoorwaarden (inclusief de Privacyverklaring) vormt de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, vertegenwoordigingen of verstandhoudingen tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, garantie, convenant of overeenkomst van enig soort, die in deze Gebruikersvoorwaarden niet nadrukkelijk is vastgelegd, zal effect hebben op, of worden gebruikt voor de interpretatie, wijziging of inperking van de expliciete voorwaarden en bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden.

14.3 Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of onuitvoerbaar verklaard wordt, blijven de overige bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht en zal de ongeldige of onuitvoerbare bepaling worden geacht zo te zijn gewijzigd dat deze tot de maximale strekking der wet geldig en uitvoerbaar is.

14.4 Kwijtschelding

Verzuim in de uitvoering van enige bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden vormt nooit een kwijtschelding van de rechten en/of plichten onder die of enige andere bepaling.

14.5 Toewijzing

U mag deze Gebruikersvoorwaarden of enige rechten of plichten uit hoofde daarvan niet toewijzen of overdragen aan derden. Wij behouden ons het recht voor om (i) (deel van) onze rechten en plichten onder deze Gebruikersvoorwaarden over te dragen of toe te wijzen aan een van onze aangeslotenen en (ii) de prestaties of ondersteuning van de prestaties uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden uit te besteden aan onze aangeslotenen, individuele aannemers en aan externe dienstverleners, zonder u hiervan vooraf in kennis te stellen.

14.6 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen van ons uit, bedoeld voor ontvangst door u, zullen als afgeleverd en van kracht zijnde worden beschouwd zodra deze zijn verzonden naar het e-mailadres dat door u is verstrekt bij uw Account.

14.7 Overleving

Artikelen 8, 9, 11, 13, 14.7 en 14.8 blijven van kracht, ook na de beëindiging of het verlopen van deze overeenkomst.

14.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onverminderd bindende wetgeving, worden deze Gebruikersvoorwaarden uitsluitend beheerst door, en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving, zonder toepassing van de principes omtrent wetsconflicten binnen die wetgeving. De rechtbanken en tribunalen van Antwerpen hebben exclusieve bevoegdheid indien enig geschil ontstaat in verband met deze Gebruikersvoorwaarden.

Stel ons je vraag